TERMS & CONDITIONS

Battle Events is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De werkzaamheden welke Battle Events uitvoert, bestaan uit het voor bedrijven en particulieren uitvoeren van Sport & Event Organisatie, Sport & Commercie, Sport & Matchmaking, Sport en Scouting en Sport & Marketing opdrachten. De evenementen kunnen variëren van concrete sportevenementen of en iedere andere gebeurtenis of reis welke hoofdzakelijk ten behoeve is van het realiseren van de gehele concepting rondom deze events. De algemene voorwaarden van Battle Events zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te verschaffen tussen de contract sluitende partij (verder ook te noemen “wederpartij”) en Battle Events betreffende de van toepassing zijnde betalings-, leverings- en overige verplichtingen van beide partijen alsmede de contract sluitende partij inzicht te verschaffen in de werkwijze van Battle Events.

 

Artikel I TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN
lid 1.
De algemene voorwaarden van Battle Events zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten die gesloten worden tussen Battle Events en andere contract sluitende partij/partijen.

lid 2.
De algemene voorwaarden van Battle Events zijn van toepassing ongeacht de plaats waar de overeenkomst is gesloten en ongeacht de plaats waar de overeenkomst ten uitvoer zal worden gelegd.

lid 3.
De algemene voorwaarden van Battle Events zijn van toepassing met uitsluiting van eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij van Battle Events. Slechts indien schriftelijk tussen beide partijen anders overeengekomen wordt kan op dit artikellid een uitzondering worden
gemaakt.

lid 4.
Afwijkingen en/of aanvullingen op de algemene voorwaarden van Battle Events als vernoemd onder lid 3 binden Battle Events slechts, voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk, tussen partijen zijn overeengekomen. Behoudens dergelijke afwijkingen en/of aanvullingen, blijven de algemene voorwaarden van Battle Events voor het overige van kracht.

lid 5.
Battle Events vermeldt bij de aanvang van enige tussen haar en een andere partij te sluiten overeenkomst uitdrukkelijk dat haar algemene voorwaarden van toepassing zijn. De wederpartij wordt geacht te hebben ingestemd met de algemene voorwaarden van Battle Events vanaf het moment dat de overeenkomst wordt gesloten, tenzij zij schriftelijk en gemotiveerd de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de hand wijst.

lid 6.
Indien de contract sluitende partij binnen 2 weken na het sluiten van de overeenkomst, dan wel voordat Battle Events over is gegaan tot het doen van handelingen ter uitvoering van de overeenkomst, geen bezwaar heeft gemaakt tegen de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Battle Events als omschreven in art. 1 lid 5, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Battle Events.

 

Artikel 2 HET TOT STAND KOMEN EN DE INHOUD VAN DE OVEREENKOMST
lid 1.
Alle aanbiedingen van Battle Events zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door Battle Events wordt aangegeven dat het, door haar gedane aanbod, bindend is indien de wederpartij het aanbod aanvaardt. Alle informatie die door Battle Events wordt verstrekt dient derhalve gezien te worden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod van de zijde van de wederpartij.

lid 2.
Een aanbod c.q. opdracht welke door de contract sluitende partij aan Battle Events wordt gedaan, geldt niet eerder als aanvaard door Battle Events, dan hetzij na het verzenden van een schriftelijke bevestiging door Battle Events, hetzij door het verzenden van een factuur aan de andere contract sluitende partij door Battle Events hetzij nadat Battle Events een of meer handelingen heeft verricht ter uitvoering van het aanbod/de opdracht zijdens de andere contract sluitende partij. In dit laatste geval wordt Battle Events geacht stilzwijgend het aanbod/de opdracht te hebben aanvaard.

lid 3.
De overeenkomst tussen Battle Events en de andere contract sluitende partij wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien Battle Events het aanbod/de opdracht van de andere contract sluitende partij als omschreven onder lid 2 van dit artikel, heeft aanvaard. Indien de contract sluitende partij zich niet kan verenigen met de bevestiging van het door haar gedane aanbod, door Battle Events, waaronder begrepen het verzenden van een factuur en het verrichten van handelingen ter uitvoering van de overeenkomst, dient zij, schriftelijk en gemotiveerd, binnen 5 werkdagen, te protesteren tegen de inhoud van de overeenkomst. Indien dit protest tijdig, aldus binnen 5 werkdagen, door Battle Events wordt ontvangen, kan, met instemming van beide partijen, de overeenkomst tussen partijen worden ontbonden dan wel kan een nieuwe overeenkomst worden aangegaan. Voor wat betreft deze nieuwe overeenkomst zijn vervolgens de algemene voorwaarden van Battle Events wederom van toepassing. Indien de wederpartij niet binnen 5 dagen protesteert, wordt zij geacht te hebben ingestemd met de overeenkomst zoals omschreven in de bevestiging van Battle Events.

 


Artikel 3 BETALINGSVERPLICHTINGEN
lid 1.
Battle Events is eerst gehouden zijn verplichtingen na te komen, nadat integrale betaling van de overeengekomen prijs door de wederpartij, heeft plaatsgevonden.

lid 2.
Van het bepaalde in het vorige lid kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen.

lid 3.
Indien tussen partijen bij aanvang van de overeenkomst, uitdrukkelijk is overeengekomen dat deelbetalingen plaats zullen vinden, dient in de vorige leden, in de plaats van “integrale betaling” gelezen te worden als “eerste deelbetaling”.

lid 4.
Op alle overeenkomsten welke worden gesloten tussen Battle Events en een andere contract sluitende partij, zijn te allen tijde de navolgende betalingsverplichtingen van toepassing: de wederpartij is gehouden 50 % van het factuurbedrag, als omschreven op de factuur welke Battle Events aan de wederpartij heeft doen laten toekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Als aanbetaling voor het evenement
Bij evenementen voor particulieren dient het factuurbedrag voor aanvang van het evenement voldaan te zijn aan Battle Events. Wanneer de wederpartij niet aan deze betalingsverplichting heeft voldaan is Battle Events niet verplicht te leveren.
De aard van het aangeboden evenement kan met zich meebrengen dat de genoemde termijnen en de genoemde percentages, welke betrekking hebben op aanbetaling, wijzigingen ondergaan. Hiertoe zal te allen tijde schriftelijke overeenstemming tussen partijen benodigd zijn. De voorwaarden welke alsdan tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen, zullen in de plaats treden van het bepaalde in artikel 3 lid 4 sub 1.
4.betaling dient plaats te vinden op rekeningnummer NL ** RABO **** ten name van Battle Events.
De wederpartij is tot betaling aan Battle Events, gehouden, overeenkomstig de door Battle Events aan de wederpartij verzonden factuur, tenzij de wederpartij, conform het bepaalde in art. 2.3. geprotesteerd heeft tegen de schriftelijke bevestiging, de factuur dan wel de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst, door Battle Events.
Bij niet tijdige betaling door de wederpartij, van zowel deelbetalingen als integrale betaling van de factuur, is Battle Events gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, terwijl de wederpartij verplicht blijft tot integrale betaling van het factuurbedrag.
Indien Battle Events, ten gevolge van betalingsverzuim van de wederpartij, genoodzaakt is over te gaan tot incassomaatregelen, zal de wederpartij alle kosten, waaronder incasso- en deurwaarderskosten, alsmede kosten van juridische bijstand en alle overige gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, welke aan de zijde van Battle Events ontstaan teneinde de nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij, de ontbinding van de overeenkomst, of een vordering tot schadevergoeding, te bewerkstelligen, aan Battle Events verschuldigd zijn. Indien Battle Events zonder inspanningen van derden nakoming van de betalingsverplichtingen van de wederpartij tracht af te dwingen, zal de wederpartij een redelijke vergoeding voor de door Battle Events en haar personeel, aan de inning te besteden tijd aan Battle Events verschuldigd zijn. Vanaf het moment dat de vordering op de wederpartij door Battle Events in handen is gesteld van een advocaat of deurwaarder zal de wederpartij, ongeacht of zij daarvan op de hoogte is, buitengerechtelijke (incasso) kosten verschuldigd zijn. Deze kosten belopen in elk geval 15 % van het factuurbedrag. Battle Events is niet gehouden enig bewijs te leveren van de omvang van de, ter incasso, verrichte werkzaamheden, alsmede de daaraan verbonden buitengerechtelijke (incasso) kosten.

 


Artikel 4 LEVERINGSVERPLICHTINGEN
lid 1.
Indien de wederpartij voldaan heeft aan haar betalingsverplichtingen, zal Battle Events verplicht zijn aan haar leveringsverplichtingen te voldoen.

lid 2.
Levering dient plaats te vinden op het tussen partijen overeengekomen tijdstip. Levering van een arrangement vangt aan op het moment dat Battle Events het eerste onderdeel van het arrangement levert.

lid 3.
De door Battle Events te leveren arrangementen zijn, indien van toepassing, inclusief entreekaarten c.q. plaatsbewijzen van het evenement waarop (een gedeelte van) de overeenkomst betrekking heeft. Battle Events is gerechtigd de entreekaarten of plaatsbewijzen te leveren tot op het moment dat het evenement aanvangt (aldus bijvoorbeeld in het geval van een voetbalwedstrijd tot dat de aftrap van de wedstrijd wordt genomen). Voor de overige onderdelen van het arrangement waarop de overeenkomst tussen partijen betrekking heeft, heeft Battle Events het recht deze onderdelen te leveren op het moment dat zij opportuun acht. Bij de bepaling van welk moment opportuun is, dient de redelijkheid en billijkheid in acht te worden genomen.

lid 4.
Indien Battle Events aan de wederpartij een programma toezendt zal het bepaalde in dit programma niet in de plaats treden van de algemene voorwaarden. Het programma geeft een algemene indruk van de planning die Battle Events voor het betreffende arrangement heeft gemaakt. Battle Events is echter gerechtigd af te wijken van het programma indien omstandigheden haar daartoe noodzaken.

lid 5.
Battle Events heeft een inspanningverplichting, tot nakoming van de in de aanbieding en de overeenkomst vermelde kwaliteit van het door Battle Events georganiseerde arrangement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

lid 6.
Battle Events heeft tevens een inspanningverplichting tot nakoming van de te zake van het evenement schriftelijk overeengekomen tijdstippen van uitvoering van onderdelen van het evenement, zulks vanaf het moment van totstandkoming van de overeenkomst, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

 

Artikel 5 ONVOORZIENE OMSTANDIGHEDEN EN RISICOVERDELING

lid 1.
Indien de levering van het arrangement door Battle Events, door onvoorziene omstandigheden, bemoeilijkt wordt, dan wel onmogelijk gemaakt wordt, kan de overeenkomst door Batte Events worden ontbonden, zulks zonder rechterlijke tussenkomst. Battle Events is alsdan niet gehouden enigerlei schade, welke de wederpartij hierdoor lijdt te vergoeden.

lid 2.
Battle Events dient schriftelijk en gemotiveerd te onderbouwen waarom zij tot de conclusie is gekomen dat de uitvoering van de overeenkomst dusdanig bemoeilijkt wordt c.q. onmogelijk gemaakt wordt, dat een ontbinding opportuun is.

lid 3.
Gezien de kennis en expertise van Battle Events is zij, met in achtneming van het bepaalde in het voorgaande lid, bij uitstek de meest aangewezen partij om te bepalen of ontbinding op zijn plaats is. De wederpartij zal zich dan ook neerleggen bij het oordeel van Battle Events, tenzij de motivering van de ontbinding als gevolg van onvoorziene omstandigheden duidelijk gebrekkig is, of de door Battle Events gestelde omstandigheden niet blijken te bestaan.

lid 4.
Voorbeelden van onvoorziene omstandigheden welke de uitvoering van de overeenkomst dusdanig kunnen bemoeilijken dat deze in redelijkheid niet meer uitgevoerd kan worden dan wel onmogelijk gemaakt wordt zijn: overheidsmaatregelen in geval van oorlog hier te lande of elders, dreiging van oorlog, oproer, sabotage, boycots, werkstakingen, bezettingen, blokkades, uitsluitingen, gebrek aan transportmiddelen, storingen van welke aard dan ook, waaronder begrepen files, verplaatsing van het evenement, uitval van personeelsbezetting, bijvoorbeeld door ziekteverzuim van het personeel van Battle Events dan wel hulppersonen dan wel contractpartners van Battle Events, welk van een dusdanige aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor ernstig wordt belemmerd, bijzondere weersomstandigheden alsmede tekortkomingen van hulppersonen of contractpartners van Battle Events, in de nakoming van hun overeenkomst met Battle Events, waardoor arrangementen dan wel onderdelen van de arrangementen onverwacht niet kunnen worden geleverd. Deze opsomming is niet limitatief, doch is bedoeld om een indruk te geven van de soort gebeurtenissen die reden kunnen zijn om het bestaan van onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 5 lid 1, aan te nemen.

lid 5.
Battle Events is verplicht tot volledige restitutie van de door de wederpartij betaalde bedragen, indien zij in staat is kosteloos alle onderdelen van het door haar samengestelde arrangement, te annuleren.

lid 6.
Indien als gevolg van onvoorziene omstandigheden, bepaalde onderdelen van een arrangement niet geleverd kunnen worden door Battle Events, is de wederpartij desalniettemin verplicht, het (aldus niet volledige) arrangement af te nemen.

lid 7.
Het vorige lid vindt geen toepassing indien, door het wegvallen van het in het voorgaande lid genoemde onderdeel (of onderdelen), het geleverde arrangement in absoluut onvoldoende mate overeenkomt met het arrangement dat Battle Events, zoals omschreven in de overeenkomst, zou leveren. Voor de bepaling van de mate van afwijking tussen het geleverde arrangement en het oorspronkelijk te leveren arrangement, dient rekening gehouden te worden met de redelijkheid en billijkheid, waarbij partijen aangeven een aangepast arrangement, wegens wegvallen van onderdelen van het oorspronkelijk te leveren arrangement, niet meer voldoet, indien er een zeer grote discrepantie is ontstaan tussen het uiteindelijk te leveren arrangement en het oorspronkelijk overeengekomen arrangement.

lid 8.
Indien onderdelen van een arrangement niet geleverd kunnen worden, zal slechts restitutie van onderdelen door Battle Events plaatsvinden, indien, en voor het zelfde gedeelte dat, Battle Events restitutie zou ontvangen van haar leverancier.

lid 9.
Indien voor tickets en/of entreekaarten voor een evenement, door de organisatoren van het betreffende evenement, niet zijnde Battle Events zelf, (bijvoorbeeld in het geval van afgelasting van een evenement door de organisatoren) restitutie tegen de oorspronkelijke, op het ticket vermelde, prijs, plaatsvindt, neemt de wederpartij, genoegen met deze restitutie van het oorspronkelijk op het ticket vermelde verkoopbedrag. Aangezien de dienst die Battle Events levert, juist bij uitstek bestaat uit het organiseren van arrangementen, waarbij toegangskaarten dan wel tickets in verband met het evenement, in vele gevallen moeilijk zijn te verkrijgen en daaraan diverse kosten (mede in verband met tussenhandel) zijn verbonden, zal Battle Events door de wederpartij niet worden aangesproken voor het verschil tussen de door Battle Events aan haar berekende verkoopprijs voor een arrangement of een onderdeel daarvan, en de oorspronkelijke “intrinsieke” verkoopprijs van onderdelen van een arrangement (bijvoorbeeld de op een ticket of entreekaart vermelde oorspronkelijke verkoopprijs).

lid 10.
Indien Battle Events kosten heeft gemaakt ter uitvoering van het arrangement waarop de overeenkomst betrekking heeft, welke niet of slechts gedeeltelijk aan haar gerestitueerd kunnen worden, zal zij slechts verplicht kunnen worden tot een maximum van 50 % van de overeengekomen prijs van het arrangement te restitueren aan de wederpartij. Battle Events dient in een dergelijk geval schriftelijk en gemotiveerd aan te tonen welke bedragen zij niet gerestitueerd krijgt en welke bedragen zij reeds heeft voldaan aan haar leveranciers. In voorkomende gevallen zal de schade, bestaande uit betalingen die hebben plaatsgevonden of zullen moeten plaatsvinden, waarvoor geen restitutie plaatsvindt of plaats zal vinden zijdens de leveranciers van Battle Events, door Battle Events en de wederpartij bij helft worden gedragen.

 

Artikel 6 PRIJSOPBOUW EN VERHOGINGEN VAN DE VERKOOPPRIJS

lid 1.
De op de aanbiedingen en facturen van Battle Events, genoemde prijs, bestaat uit de aankoopprijs van al hetgeen Battle Events in het kader van het evenement, heeft aangeboden, exclusief de verschuldigde B.T.W. en eventuele andere overheidsheffingen, vermeerderd met overige kosten die Battle Events ter uitvoering van het arrangement dient te maken en een winstmarge.

lid 2.
De prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals eventuele materiaalprijzen, de kosten van het verkrijgen van entreebewijzen of tickets, salarissen en sociale lasten, vervoerskosten, belastingen enz., gelden op het moment van de aanbieding door Battle Events. Verhogingen van de kostenfacturen alsmede van eventueel toepasselijke wisselkoersen, welke door Battle Events, niet konden worden voorzien op het moment van tot stand komen van de overeenkomst tussen haar en de wederpartij, kunnen aanleiding geven de overeengekomen prijs van de arrangementen c.q. het door de wederpartij te betalen bedrag aan de hand van de factuur, te verhogen. In voorkomend geval dient Battle Events schriftelijk en gemotiveerd aan de wederpartij mede te delen om welke redenen een verhoging van de factuurprijs noodzakelijk is. Indien de wederpartij niet in kan stemmen met de verhoging van de prijs van het arrangement c.q. het door haar te betalen bedrag in verband met de overeenkomst, zal zij c.q. Battle Events, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Het bepaalde in artikel 5 lid 1, 5, 8, 9 en 10 is mutatis op een dergelijke situatie van toepassing.

 

Artikel 7 AFNAMEVERPLICHTINGEN VAN DE WEDERPARTIJ


lid 1.
De wederpartij is verplicht tot afname van het arrangement, waarop de overeenkomst tussen haar en Battle Events betrekking heeft. Bij inschrijving van een evenement via de website van Battle Events is de wederpartij verplicht tot afname van het evenement.

lid 2.
De wederpartij is verplicht tot integrale betaling van de factuur welke Battle Events haar toezendt, ook indien zij niet of niet volledig deelneemt aan het arrangement of de arrangementen waarop de overeenkomst betrekking heeft, waaronder begrepen het evenement, of onderdelen daarvan of indien zij geen gebruik maakt van faciliteiten, of onderdelen daarvan, die in het kader van het arrangement door Battle Events, worden aangeboden. Indien de wederpartij besluit het gehele arrangement of onderdelen daarvan, als boven omschreven, niet af te nemen, heeft zij geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling door Battle Events.

lid 3.
Slechts indien er tussen Battle Events en haar wederpartij schriftelijk wordt overeengekomen dat gehele of gedeeltelijke terugbetaling in verband met niet afnemen van het gehele of gedeeltelijke arrangement, plaats zal vinden, kan afgeweken worden van hetgeen in het vorige lid werd bepaald.

lid 4.
Indien de wederpartij, binnen 5 dagen, als aangegeven in artikel 2 lid 3, protesteert tegen de inhoud c.q. validiteit van de overeenkomst, waarbij beide partijen instemmen met een ontbinding, zal de wederpartij een bedrag aan annuleringskosten verschuldigd zijn aan Battle Events, met name indien door Battle Events reeds handelingen zijn verricht dan wel kosten zijn gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst. Deze annuleringskosten zullen bestaan uit de totale kosten die Battle Events reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt, vermeerderd met een annuleringsvergoeding ad 10 % van het factuurbedrag betreffende de onderhavige overeenkomst. Battle Events garandeert jegens haar wederpartij, niet meer dan hetgeen zij met de wederpartij uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, dan wel hetgeen waartoe zij wettelijk jegens de wederpartij verplicht is.

lid 5.
Indien de wederpartij, met inachtneming van het gestelde in de algemene voorwaarden en eventueel het gestelde in de tussen partijen gesloten overeenkomst, stelt dat de kwaliteit van het arrangement, een tekortkoming vertoont, rust op de wederpartij de plicht te bewijzen dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming. Indien de wederpartij niet in dit bewijs slaagt, is Battle Events niet gehouden tot enige restitutie van gelden dan wel schadeplichtigheid jegens de wederpartij.

lid 6.
Indien de wederpartij wel slaagt in het bewijs betreffende een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Battle Events en Battle Events geen beroep kan doen op onvoorziene omstandigheden als genoemd in art. 5 lid 1 e.v., is Battle Events gehouden tot een restitutie, welke in verhouding dient te zijn tot de mate van de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.

lid 7.
Battle Events is in geen geval gehouden tot vergoeding van enige door de wederpartij geleden schade, tenzij er zijdens Battle Events sprake is van ernstige nalatigheid of kwade trouw.

lid 8.
Battle Events is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van handelingen of nalaten van een ten verzoek van Battle Events ingeschakelde werknemer, hulppersoon of contractspartner van Battle Events of diens werknemers, hulppersonen of contractpartners, welke geleden zou kunnen worden door de wederpartij. Slechts indien er sprake is van ernstige nalatigheid aan de zijde van Battle Events kan van deze bepaling worden afgeweken.

lid 9.
De wederpartij vrijwaart Battle Events voor enige schade welke het gevolg is van een handelen of nalaten van de wederpartij, dan wel van personen welke namens of in de plaats van wederpartij gebruik maken van arrangementen welke worden verstrekt door Battle Events. Slechts indien veroorzaakte schade het gevolg is van een uitdrukkelijke richtlijn of instructie van Battle Events dan wel door Battle Events ingeschakelde werknemers, hulppersonen of contractpartners van Battle Events, kan van het bepaalde in dit artikel worden afgeweken.

 

Artikel 8 VERJARINGSTERMIJN VOOR HET INSTELLEN VAN VORDERINGEN
Iedere vordering tot restitutie van betaalde bedragen dan wel tot vergoeding van schade als genoemd in het vorige lid, uit welke hoofde dan ook, moet door de wederpartij in rechte worden ingesteld binnen twee kalendermaanden, te rekenen vanaf de datum waarop de uitvoering van het arrangement heeft plaatsgevonden, dan wel had moeten plaatsvinden, bij gebreke waarvan de aanspraak op restitutie dan wel schadevergoeding, vervalt en de wederpartij niet meer ontvankelijk is in enige vordering op Battle Events.

 

Artikel 9 RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

lid 1.
Op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Battle Events partij is, is Nederlands recht van toepassing. De wederpartij verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden akkoord met deze rechtskeuze.

lid 2.
Alle geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst waarbij Battle Events partij is, zullen worden voorgelegd aan en beslecht worden door, de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, dan wel enige andere Arrondissementsrechtbank, naar keuze van Battle Events, met uitzondering van geschillen die wettelijk moeten worden voorgelegd aan de kantonrechter. Indien een geschil onder de competentie van de kantonrechter valt, zal de kantonrechter te Arnhem de bevoegde kantonrechter zijn, tenzij Battle Events bepaalt dat een andere kantonrechter bevoegd zal zijn. De wederpartij verklaart zich door aanname van de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden akkoord met deze forumkeuze.

Powered by